Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór na stanowisko specjalisty do spraw BHP

Nabór na stanowisko specjalisty do spraw BHP

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Gliwicachul. J. Ligonia 36

zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty do spraw BHP  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach w wymiarze 0,25 etatu
 


Ogłoszenie o wynikach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7 W GLIWICACH, ul. LIGONIA 36

NA STANOWISKO: specjalisty do spraw BHP w wymiarze 0,25 etatu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został/a wybrany/a Pan/i: Jolanta Rosławska zamieszkała w Gliwicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Jolanta Rosławska uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje na aplikowane stanowisko.

numery referencyjne

Na stanowisko specjalisty do spraw BHP w wymiarze 0,25 etatu wpłynęła jedna oferta o numerze referencyjnym ZSP7.2.1.2021.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 sierpnia 2021 o godzinie 1000 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach (SP10), ul. Ligonia 36, parter, sala 9.

Ogłoszenie o naborze

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Gliwicach
ul. J. Ligonia 36

zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty do spraw BHP  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach w wymiarze 0,25 etatu

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • Planowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Terminowe przeprowadzanie szkoleń BHP wraz z rejestrem w programie Vulcan,

 • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzanie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 • Udział w ustalaniu okoliczności oraz przyczyn wypadków (w pracy, w drodze do lub z pracy) oraz chorób zawodowych; sporządzanie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji

 • prowadzenie dochodzeń powypadkowych, nadzorowanie dokumentacji powypadkowej, udział w Komisji BHP

 • Organizacja próbnych ewakuacji, a także innych wydarzeń mających na celu poprawę świadomości załogi w zakresie bezpieczeństwa

 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

 • śledzenie zmian w prawie w zakresie ochrony środowiska i BHP i wdrażanie stosownych zmian,

 

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP, albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP.

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.

 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 • Nieposzlakowana opinia.

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

 • Spełnienie warunków określonych w artykule 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późń. zm.)

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aktów prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu BHP (Kodeks Pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy itp.)

 • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów prawa oświatowego

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym przy monitorze ekranowym. 0,25 etatu.

 

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 • List motywacyjny;

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;

 • Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;

 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.


Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 06.08.2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach, ul. Ligonia 36, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw BHP”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach.

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie . Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2021r.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 231 88 61

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Zagrobelna
Data wytworzenia informacji2021-07-12 10:17:15
Informację wprowadził do BIP Izabela Kwiatkowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-07-12 10:17:15
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-30 16:40:50
2 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-09 13:06:32
3 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-09 13:01:20
4 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-09 12:59:43
5 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-09 12:55:36
6 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-07-12 10:26:14
7 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-07-12 10:25:51
8 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-07-12 10:25:07
9 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-07-12 10:23:13
10 Utworzenie dokumentu Izabela Kwiatkowska2021-07-12 10:17:15