Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór na na stanowisko specjalisty administracyjno-ekonomicznego

Nabór na na stanowisko specjalisty administracyjno-ekonomicznego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Gliwicach ul. J. Ligonia 36

zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty administracyjno-ekonomicznego  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach w wymiarze 1,0 etatu
 


Ogłoszenie o wynikach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7 W GLIWICACH, ul. LIGONIA 36

NA STANOWISKO: specjalisty administracyjno-ekonomicznego w wymiarze 1 etatu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został/a wybrany/a Pan/i: Małgorzata Kasprzyk zamieszkała w Gliwicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Kasprzyk uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje na aplikowane stanowisko.

numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty administracyjno-ekonomicznego w wymiarze 1,0 etatu:

ZSP7.1.1.2021,

ZSP7.1.2.2021,

ZSP7.1.3.2021,

ZSP7.1.4.2021,

ZSP7.1.5.2021,

ZSP7.1.6.2021,

ZSP7.1.7.2021,

Test merytoryczny odbędzie się 11 sierpnia 2021 r. godzinie 900 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Gliwicach (SP10), ul. Ligonia 36, parter, sala 9.

 

Do następnego etapu naboru zakwalifikowała się oferta numer ZSP7.1.6.2021 oraz ZSP7.1.7.2021. Na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy w dniu 24 sierpnia 2021 o godzinie 1100 i 1130.

 

Oferty, które nie przeszły do następnego etapu naboru są do odbioru w sekretariacie szkoły.

 

 

Ogłoszenie o naborze

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Gliwicach
ul. J. Ligonia 36

zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty administracyjno-ekonomicznego  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach w wymiarze 1,0 etatu

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowywanie i rejestrowanie umów cywilnoprawnych,
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami Miasta Gliwice prowadzenie spraw dotyczących najmów, użyczeń, nieruchomości, .
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z Urzędem Miejskim w zakresie usuwania awarii w jednostce,
 • Współorganizowanie inwentaryzacji okresowych,
 • Zgodnie z przepisami wewnętrznymi przygotowywanie zleceń dla kontrahentów na wykonanie przeglądów, konserwacji usług.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektów Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach, tj. protokoły kontroli oraz badań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
 • Systematyczne prowadzenie książki obiektu budowlanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach, i dokonywanie do niej wpisów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego  (Dz. U. Nr 120, poz. 1134 z późn. zm.).
 • realizowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zakupów, dostaw i usług dokonywanych przez jednostkę - prowadzenie dokumentacji w trybie: zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki, negocjacji z zachowaniem konkurencji,
 • Kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących udzielania zamówień, dostaw, zakupów zgodne z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach, których wartość nie przekracza 130 000 zł” oraz procedurami organizacyjno-finansowymi jednostki,
 • Kontrola merytoryczna dokumentacji gospodarczej (faktury, rachunki itp.) w jednostce,


Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz 3 lata stażu pracy

      lub

 • Wykształcenie wyższe oraz 2 lata stażu pracy
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 • Spełnienie warunków określonych w artykule 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późń. zm.)

 

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość aktów prawnych:  Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o Zamówieniach Publicznych,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dotyczących Prawa zamówień publicznych,


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym przy monitorze ekranowym. 1 etat.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 • Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.


Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 06.08.2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach, ul. Ligonia 36, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty administracyjno-ekonomicznego ”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach.

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2021r.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 231 88 61

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Zagrobelna
Data wytworzenia informacji2021-07-12 10:02:16
Informację wprowadził do BIP Izabela Kwiatkowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-07-12 10:02:16
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-30 16:41:53
2 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-20 09:01:20
3 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-20 09:00:24
4 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-09 13:04:38
5 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-09 13:03:28
6 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-09 13:00:21
7 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-09 12:57:44
8 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-09 12:51:15
9 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-08-09 12:50:39
10 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-07-12 10:25:36
11 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-07-12 10:13:30
12 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-07-12 10:13:26
13 Zmiany w dokumencie Izabela Kwiatkowska2021-07-12 10:05:34
14 Utworzenie dokumentu Izabela Kwiatkowska2021-07-12 10:02:16