Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach, Ligonia 36, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami są Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach i miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach, w zakładce „Jednostki organizacyjne miasta” .
 2. Treść zarządzenia zarządzania organizacyjnego nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych (zarządzenie).

Inspektor ochrony danych

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Krzysztof Dylong tel.: 32 231 88 61, adres e-mail: iod@sp10gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  4. zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie wizerunku).

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
  1. dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego,
  2. firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania,
  4. firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym,
  5. urząd Miasta w Gliwicach,
  6. inne podmioty, które realizują zadania publiczne.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
  1. dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym dziennik był prowadzony,
  2. dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt, właściwego dla danej czynności przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,
  4. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Podanie danych osobowych zgodnie z podstawą prawną w "Cel i podstawa przetwarzania" pkt 2 a), b) c) jest obowiązkiem ustawowym,
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z w "Cel i podstawa przetwarzania" pkt 2 d) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 3. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIzabela Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:03:48
Informację wprowadził do BIPIzabela Kwiatkowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:03:48
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2020-09-17 06:57:43
2Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2020-09-17 08:45:03
3Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2020-09-17 08:49:29
4Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2020-09-22 08:27:04
5Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2022-01-03 11:39:44
6Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2022-01-03 11:41:13
7Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2022-01-03 11:41:56
8Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2022-01-03 11:42:17
9Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2022-01-03 11:43:36
10Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2022-01-03 11:44:22
11Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2022-01-03 11:44:38
12Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2022-01-03 11:47:12